Pravidla BOZPForum.cz

Přečtěte si prosím níže uvedená pravidla a respektujte je


Poslední změny jsou uvedeny červeně.

Pravidla fóra se stanovují zejména proto, aby fórum sloužilo svému účelu, aby jej členové nezneužívali, aby neporušovali platné právní předpisy a zejména, aby se k sobě navzájem, stejně jako k provozovateli fóra, chovali ohleduplně, slušně a s úctou.

Tato pravidla jsou platná od 14:30, 09. 03. 2019.

Verze pravidel 2019030901


1. Obecné zásady

 1. Členové fóra jsou povinni řídit se těmito pravidly a dále zásadami slušného chování. Pokud tak neučiní, mohou být administrátorem nebo moderátorem fóra upozorněni, dočasně nebo i trvale z fóra vyloučeni.
 2. O závažnosti porušení a případném postihu rozhoduje administrátor nebo moderátor fóra

2. Provozovatel fóra

 1. Provozovatel fóra si vyhrazuje právo, pravidla fóra kdykoliv změnit. O každé změně bude vypsána aktualita (hlavní menu -> Informace –> aktuality).

3. Právní předpisy

 1. Každý člen fóra se zavazuje respektovat platné právní předpisy a to včetně autorského práva

4. Pravidla pro registraci

 1. Uživatel fóra se přednostně registruje pod svým skutečným jménem.
 2. Registrované jméno (jméno, pod kterým diskutující vystupuje na fóru) diskutujícího nesmí být nemravné, urážející, rasistické nebo jinak nevodné. Obdobná pravidla platí i pro avatar (profilový obrázek) uživatele.
 3. O vhodnosti uživatelského jména rozhoduje administrátor fóra nebo moderátor fóra. Uživatelé s nevhodným uživatelským jménem mohou být z fóra odstraněni.

5. Pravidla pro vstup do uzavřené diskuse odborných osob

 1. Pokud se člen fóra chce účastnit uzavřené diskuse odborných osob v BOZP (zejména OZO BOZP, OZO PO, Koo, RT, …), musí vyplnit žádost, která je zde: https://bozpforum.cz/zadost-o-clenstvi-mezi-odborniky/
 2. Do skupiny odborníků na oblasti BOZP se řadí zejména následující osoby:
  1. osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
  2. koordinátoři bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích;
  3. odborně způsobilé osoby v požární ochraně;
  4. technici požární ochrany;
  5. autorizovaní inženýři požární bezpečnosti staveb;
  6. revizní technici vyhrazených technických zařízení;
  7. jiní odborníci s výjimkou osob, uvedených níže v bodě 3.
 3. K uzavřené diskusi odborníků, zejména s ohledem na sdílení často citlivých témat, nebudou puštěny zejména následující osoby:
  1. inspektoři oblastního inspektorátu práce;
  2. inspektoři státního požárního dozoru;
  3. inspektoři krajské hygienické stanice;
  4. jiní státní inspektoři oblastí BOZP;
  5. inspektoři odborových organizací;
  6. auditoři systémů řízení BOZP;
  7. risk manageři pojišťoven.

6. Pravidla pro reklamu

 1. V diskusním fóru se členům zakazuje jakákoliv forma reklamy.
 2. Komerční odkazy je možno vkládat jen jako odpověď na konkrétní příspěvek a to pouze za předpokladu, že tento komerční odkaz pomůže příspěvek objasnit či vyřešit.
 3. Výše, v bodech 6.1 a 6.2 uvedené neplatí pro tematické fórum: „Hledám / nabízím“. Zde je možné nabízet produkty, služby, případně inzerovat poptávku po zaměstnancích nebo dodavatelích. Všechny inzeráty je možno do této kategorie vkládat bezplatně za podmínky, že souvisejí s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo souvisejících oblastí.

Děkuji za respektování pravidel, Ing. Vít Hofman
provozovatel fóra

Scroll to Top